Menu Content/Inhalt
Anasayfa

Giriş Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Sayaç

Bugün106
Bu ay7196
Toplam629437
SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM-4 PDF Yazdır E-posta

                Temiz Enerji Yalandır! (*)                     Adnan ÇOBANOĞLU

             Küresel sermaye,  enerji yatırımlarını  sermaye birikiminin ve sermayenin merkezileşmesinin bir yolu olarak görmektedir.Bu nedenle de doğayı katletmenin yeni yol ve yöntemlerini bulmakta,kamuoyunun tepkisini  asgariye ye indirmek içinde değişik yöntemler kullanmaktadır.Bunların başında da “algı yönetimi” gelir.Enerji konusundaki “algı yönetimi” ise “temiz enerji/yenilenebilir enerji kaynakları” adı altında  doğanın yağmalanması suyun, güneşin, rüzgarın v.b meta haline getirilmesidir.Sermaye HES’leri, biyoyakıtları, jeotermali, RES’leri,GES’leri v.b lerine  yenilenebilir enerji diyerek pazarlamaktadır. “Temiz enerji” nin ne olduğu   somutlanmadığı sürece  bu kavram yanıltıcı bir kavramdır.

         Bütün enerji sistemleri elbette doğaya bir tarz müdahaledir ve ekolojik dengeyi zarar verir.Ekolojik dengeyi en fazla zarar veren şey ise sermayedir. Enerjinin merkezileştirilmesi  ise bu zararı katmerleştirir. Hemen hemen bütün partilerin bildirgesinde  “Enerjinin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden üretileceği” iddiası vardır.Bu iddialarına uygun davranmak,çevreyi, ekolojik dengeyi korumak istiyorlarsa her şeyden önce enerjinin merkezileşmesine,  yani enerjinin büyük santraller şeklinde üretilmesine  karşı çıkmaları gerekir. “Çevreyle dost enerji üretim sistemi ” yoktur,“en az zarar vereni ”  vardır.Bunun içinde, yapılacak yatırımların enerji üretimini ve sermaye birikimini merkezileştirmeyecek tarzda,  özel sektörün yatırımlarını azaltan, kamunun yatırımlarını çoğaltan, “yerelin ihtiyacını yerelde çözen” bir anlayışıyla hareket edilerek yapılması gerekir. 

       Doğayı ve canlılara en az zarar veren enerji kaynaklarının  da neler olduğu tartışmalı bir konudur. Bu tartışmaların netleşmesi için sermayeden bağımsız bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalar üzerinden fikir oluşturmak en doğru yöntemdir.Bu tartışma bitirilmeden herhangi bir enerjinin üretimi ve kullanımını “ekolojik dengeyi koruyan,çevre dostu” ilan etmek sermayenin “algı yönetimi”ne yardımcı olmak anlamını taşır. Ayrıca doğaya en az zarar veren enerji üretiminin ve kullanımının tespit edilmesi söz konusu olsa bile, yer tercihi itibariyle  insanların ve diğer canlıların ortak yaşam alanlarını olumsuz etkileyip sosyal,ekonomik ve kültürel yaşama büyük zararlar veriyorsa bu enerji yatırımından da vazgeçilmesi gerekir.

        Şimdi gelelim partilerin bu soruna bakışlarına;

             CHP’nin bildirgesinde  “Nükleer teknolojiye, kategorik olarak karşı olmamakla birlikte,….” denilerek nükleer enerjiye yeşil ışık yakılmıştır.  “Enerjinin çeşitlendirilmiş kaynaklardan ve ekosisteme zarar vermeden sağlanmasını” gözeteceklerini “atıl konumda olan yerli ve, güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın enerji üretimindeki payını” artıracaklarını  söylemektedirler ama “enerjinin çeşitlenmiş kaynakları”nın ne olduğunu ve “yenilenebilir enerji kaynaklarının ne olduğunu belirtmemişlerdir. Sermaye HES’leri bile yenilenebilir  enerji kaynağı olarak lanse etmektedir. Enerji üretiminin ekosisteme zarar vermemesi mümkün değildir. “Çevre ve toplumla uyumsuz,  yerel paydaşların karşı çıktığı projeleri uygulamaya koymayacağız” denilmesi olumludur ama yetersizdir, bir projenin uygulanıp uygulanmamasını “yerel paydaşların karşı çıkması”na bağlamak eksik bir yaklaşımdır, yerel paydaşlar sermayenin yarattığı “algı yönetimi” nedeniyle de sessiz kalmış olabilirler.

            “Verimli tarım arazilerinde,ormanlarda,zeytinliklerde,balık üreme havzalarında ve SİT alanlarında enerji santrali kurmayacağız.” denilmesi doğru bir yaklaşımdır. Ama “Havza planlaması kapsamında yer almayan, ÇED ölçütlerine uymayan, eko-sistemi tahrip eden hiçbir HES projesine onay vermeyeceğiz. Linyit kaynaklarımızın, öncelikle elektrik enerjisi amaçlı değerlendirilmesini sağlayacağız” diyerek de termik santrallere  yeşil ışık yakmaktadırlar.Konuya MHP’nin bakışı da farklı değildir “Enerji hammaddelerinde dış bağımlılığının azaltılması, bunun için kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami seviyede değerlendirilmesi,Nükleer başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerini üretecek yetkinliğe ulaşılmasıdır. Elektrik üretiminde rüzgâr, güneş ve jeotermal kaynakların daha fazla değerlendirilmesi için etkili teşvik ve düzenlemeler hayata geçirilecektir.”demektedir.  Bunların yanı sıra MHP“Tarım,Hayvancılık,Kırsal Kalkınma” bölümünde “…..enerji bitkileri gibi ürünlerimiz için özel destekleme programları geliştirilecek ve bu ürünlere fiyat garantisi verilecektir” denilerek sanki iyi bir şey yapacakları imajını vermeye çalışmaktadır. Desteklenecek ürünlerin içine “enerji bitkileri”nin alınması demek gıda üretiminin ve biyoçeşitliliğin enerjiye feda edilmesi anlamını taşır .Enerji bitkilerinin büyük bir çoğunluğu da GDO’lu üretimdir ve “enerji bitkileri”nin teşvik edilmesi uluslar arası gıda ve enerji şirketlerinin talebidir. MHP bildirgesinde bu talebi yerine getireceğini söylemiş olmaktadır.  Enerji için bitkisel üretim teşvik yerine yasaklanmalıdır

              Muhalefet partilerinin bazıları jeotermal,kayagazı enerjileri konusunda da ortaklaşmışlardır. 

                 “Elektrik üretiminde rüzgar,güneş ve jeotermal kaynakların daha fazla değerlendirilmesi için etkili teşvik ve düzenlemeler hayata geçirilecektir.” (MHP)“Akarsu, güneş, rüzgâr, biyoenerji ve yeraltı ısısı (yer altı ısısı diye bahsettikleri  şey jeotermal dir) gibi temiz ve yenilenebilir kaynakları değerlendireceğiz.(Vatan Partisi)     “Enerji verimliliği yüksek ve çevre ile uyumlu sürdürülebilir enerji (güneş enerjisi, rüzgar gülü, dalga enerjisi, jeotermal enerji) politikaları belirlenecektir.”,  “Ülkemizde bulunduğu tespit edilen “Kaya gazı” üretimi çalışmalarına hız verilecektir.” (Milli İttifak)Güneş, Rüzgâr, Jeotermal ve atıklardan çevreye duyarlı enerji üretimine ve kullanımına ağırlık vereceğiz Yerkabuğunun çeşitli katmanlarındaki sıcak su, buhar, gaz ve sıcak kuru kayalardan (üstü örtük olarak kayagazı ve kaya petrolü’nden bahsetmektedir) yenilenebilir, sürdürülebilir, ucuz, tükenmez, çevre dostu, yeşil, birincil enerji kaynaklarından faydalanacak; hâlihazırda ülkemizin mevcut jeotermal ısı potansiyelinin yaklaşık % 12,3’ü olan 3881 MWt ısı enerjisinin açığa çıkarıldığını gözeterek, jeotermal ısı potansiyelini en verimli biçimde değerlendireceğiz. ( Anadolu Partisi )

              Jeotermal enerji ve kayagazı/kayapetrolü’de bu partiler tarafından “doğayla dost temiz enerji kaynağı” olarak görülmektedir. Bu iki enerji kaynağının daha fazla değerlendirilmesi demek doğanın,suyun,toprağın ve tarımın daha fazla katledilmesi demektir.

                 Önce jeotermal enerjiyi ele alalım;    

               Yeraltı sularına ve sulama sularına başta bor olmak üzere ağır metallerin bulaşma riski yüksektir. Bu ağır metaller toprağı kirletir ve bu kirlilik onlarca yıl kaybolmaz. Jeotermal kuyularından ve jeotermal elektrik santrallerinden çıkan buharlar ortam nemini ve sıcaklığını yükselterek ekosisteme zarar vermektedir. Nem bitkisel üretimdeki hastalıkları ve zararlıları arttırır. Üreticiler hastalık ve zararlılarla mücadele etmek için daha fazla kimyasal ilaç kullanmak zorunda kalırlar. Kimyasal ilaç kullanımı da çevreye,toprağa ve canlı yaşamına zarar verdiği gibi daha fazla enerji tüketimi, daha fazla küresel iklim değişikliğidir.   Bu mudur “doğayla dost,temiz enerji” dedikleri?HDP’nin seçim bildirgesinde ise jeotermal enerji kaynaklarına ilişkin olumlu, olumsuz herhangi bir bölüm yoktur.Bu konudaki tavrı “nötr” dür.

              Kayagazı (shale (seyl) gaz) /kayapetrolü (shale (seyl) petrolü)’ne gelince;

               Neoliberalizm yeni sermaye birikim aracı olarak doğanın metalaştırılmasını önüne koymuştur. RES,GES ve HES’lerin “yenilenebilir enerji” ve ”temiz enerji” kaynağı olup olmadığı tartışmaları henüz bitmemişken gündeme bir de “kaya gazı”, ”kaya petrolü” girmiştir.Kaya gazı ve kaya petrolü, yerin yüzlerce/binlerce  metre altında yer alan küçük taneli tortul kayaçların (şeyl) gözeneklerinde yer alan petrol veya doğalgazı tanımlamaktadır.Trakya, Konya, Ereğli, Niğde ve Bor havzasında “shale (seyl) petrolü” (petrol üretilebilen kaya) veya bir başka deyişle kaya petrolü bakımından zengin rezervlerin bulunduğu, Diyarbakır’ın da  “shale (seyl) gaz”  kaya gazı rezervi bakımından zengin olduğu, Shell’in Diyarbakır’daki kaya gazı kuyularını çalıştıracağı, Trakya’daki ruhsatın da Exxon Mobil’e verildiği 2012 yılı sonlarında  yetkili ağızlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

               Kayagazı/kayapetrolü çıkartılırken yerin binlerce metre altına sondaj yapılmakta , kaya gazı veya kaya petrolü rezervlerine ulaşıldığında ise sondaj yanlara doğru kilometrelerce devam etmektedir.Kayaların gözenekleri içinde bulunan gaz veya petrol taneciklerinin açığa çıkarılarak yeryüzüne çıkması için binlerce ton su,kum ve kimyasal karışımı basınçlı bir şekilde sondaj yapılan bölgeden enjekte edilerek kayaların parçalanması için patlamalar meydana getirilmektedir. Su  kaynakları,  kum ve kimyasallar olmadan bu işlem yapılamamaktadır.

              Trakya, Konya, Ereğli, Niğde, Bor, Diyarbakır havzaları Türkiye’nin en verimli tarımsal arazilerine sahip bölgeleridir. Bu gaz ve petrol elde edilmesi sürecinde kullanılan kimyasalların tarım arazilerine zarar vermeyeceğini ve risk taşımadığını kimse iddia edemez. Eğer ki bu kimyasallar ve kumlar yer altı sularına karışırsa tarım arazileri yok olacağı gibi tüm canlı yaşamına da zarar verecektir. Yer altı sularının bazılarının içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılacağı, bazılarının da yer üstü akarsularını besleyeceği göz önüne alındığında tehlikenin boyutu ürkütücü seviyelere çıkmaktadır.

               Kaya gazı sondajının çevre sorunlarına ve depremlere yol açması üzerine Fransa, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti kaya gazı çalışmalarını yasaklamış, İngiltere, İspanya ve Güney Afrika da çalışmaları durdurmuştur. Ama ne yazık ki bu enerji kaynağı Milli İttifak,Anadolu Partisi,AKP gibi partiler  tarafından “temiz enerji” kaynağı olarak topluma yutturulmaya çalışılmaktadır.Toprağı,suyu,çevreyi,doğayı koruyacağını söyleyen partilerin bu enerji  üretimlerini savunmaları toprağı,suyu, çevreyi, doğayı  korumayacakları,sermayenin doğayı metalaştırmasına yardımcı olacakları  anlamı taşır.

             Sol’dan, Emek’ten yana olduğunu söyleyen partilerin  bu tehlikenin farkında olmamaları da kabul edilebilir bir durum değildir. Diyarbakır bölgesinde,Dicle ve Fırat nehirlerinin suyu kullanılarak elde edilecek olan kayagazı  üretiminin tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceği görünüp dururken HDP nin  seçim bildirgesinde  bu konuya dair herhangi söz söylememesi( en iyi tabirle)HDP’nin de “ekoloji" kavramının içini yeterince dolduramadığının göstergesidir.CHP’de bu konuya ilişkin bir çift laf etmemiştir.


(*)Bu yazı 23 Mayıs 2015 tarihli Birgün gazetesinde köşe yazısı olarak yayınlandı, Sayfanın altındaki linkten Birgün'ün sayfasına ulaşabilirsiniz.Buradaki yazı Birgün'deki köşe yazısına göre daha uzun.Yazılı basındaki yer sorunu nedeniyle editörler yazıları kısaltmak zorunda kalıyorlar. İnternet yayınlarında daha uzun yayınlar yayımlayabilme kolaylığı var.Bizde o kolaylıktan yararlanıp yazının bölümlerinde kesinti yapmadan yayınlıyoruz. 
        
http://www.birgun.net/haber-detay/temiz-enerji-yalandir-81498.html

                  

 

 

 
< Önceki   Sonraki >
"Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Gıda Egemenliği" Forumu Yapıldı. Alaşehir’de 18 Ekim’de, Alaşehir’de Üzüm Üreticileri Sendikası (ÜZÜM-SEN) olarak “Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Gıda Egemenliği” Forumu yaptık. Forumu yapma nedenimiz  üzüm üreticilerinin yaşadıkları sorunları kendilerinin dillendirmesi, önerilerinin ortaklaştırılması ve Üzüm-SEN’in bundan sonra yapacağı çalışma programına Üzüm-Sen’e üye olan, olmayan tüm üzüm üreticilerinin katkı koymasıydı. Bu amaca uygun olarak Üzüm-Sen üyeleri; Türkiye’de sofralık üzüm üretiminin merkezi sayılan Sarıgöl,Alaşehir ve Salihli’de köy köy dolaşıp üreticileri kahvehanelerde , açık alanlarda mini söyleşi ve forumlar yaparak üreticileri söyleşi ve foruma davet ettiler.“Foruma Davet” afişlerini ve jeotermal elektrik santrallerinin zararlarını anlatan afişleri işyerlerine, duraklara, duvarlara v.b astılar.

"Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Gıda Egemenliği." Foruma Davet !Sorunlarımızı Tartışıyoruz "Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Gıda Egemenliği."DÜZENLEYEN: ÜZÜM ÜRETİCİLERİ SENDİKASI (ÜZÜM-SEN)Tarih: 18 EKİM 2016 – SALISAAT:12.00 - 16.00 ArasıYer: Yıldırım Kapalı Düğün Salonu- Çarşı içiALAŞEHİR ÇİFTÇİ-SEN ve STK temsilcilerinin FAO “Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"ndaki konuşmaları.            Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Avrupa ve Orta Asya  Bölgesel Konferansı 4-5 Mayıs 2016 da Antalya’da yapıldı. Bölgesel Toplantı 2 yılda bir yapılmakta ve 53 ülke Bakan ve delege düzeyinde temsil edilmekte.               FAO Bölgesel Konferansı öncesi  çiftçi/köylü örgütleri,gıda  işkolunda çalışan işçi örgütleri,küçük üreticilerle dayanışma içinde çalışan tüketici örgütleri, yerli halklar ve küçük balıkçı örgütlerinin katıldığı 2 günlük “Sivil Toplum Konsültasyonu”(STK)  toplantısı yapıldı.Bu toplantıdan seçilen 4 delege  “Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı”na  katılıp tartışma konuları hakkında görüş bildirdiler. Bu FAO Bölgesel Toplantıları için bir ilkdi. Bundan önceki “Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantıları”nda  sivil toplum konsültasyonu adına toplantıya katılınıyor, deklerasyon okunuyor ancak gündemdeki konular hakkında söz alıp  görüş bildirilemiyordu. Sivil Toplum Konsültasyonu delegelerinin görüşülen farklı konulara ilişkin söz alıp yapmış oldukları konuşmaları aşağıda bulabilirsiniz. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Anketler

Kimler Sitede